Pages in this section

Traditional Arts and Culture Scotland

You are here

News Archive

Cuairtean a’ Mhòid ann an Leòdhas

Chaidh tadhal air trì sgoiltean deug agus còrr air sia ceud sgoilear ann an Leòdhas aig deireadh a’ Ghearrain, mar phàirt de sgeama bhliadhnail ‘Cuairtean a’ Mhòid’ aig an Comunn Gàidhealach.

Read More

Pages