Pages in this section

You are here

Storytelling

Sgeulachdas mar Ealain

’S e sgil air leth, daonna, a thèid a cho-roinn eadar dhaoine a th’ ann an sgeulachdas – ’s e aon de na h-ealanan as aosta a th’ againn a th’ ann cuideachd. Tha e a’ toirt faclan agus an saoghal mun cuairt oirnn beò ri chèile, agus a’ togail faireachdainn de choimhearsnachd eadar sgeulaichean agus an luchd-èisdeachd.

Storyteller Mio Shapley. Credit Solen Collet.

Image of two women sharing stories.Mu dheidhinn Sgeulachdas

Tha stòiridhean anns a h-uile àite – sna pàipearan, ann an leabhraichean, air an T.Bh agus air an eadar-lìon. Tha conaltradh làitheil làn sgeulachdan fìor.

A bharrachd air seo

Lìon-Obrach nan Sgeulachdan

Tha Lìon-Obrach nan Sgeulachdan a’ toirt sgeulaichean proifeasanta, tidsearan, giùlanairean an tradisean agus duine sam bith eile le ùidh ann an sgeulachdas ri chèile. Tha an dràsta còrr is 250 buill ann a chruthaicheas àrainneachd beartach, cruthachail a chuireas iomadh tachartas agus beachd air dòigh.

A bharrachd air seo

 

Image of an ourdoor storytelling event at the Royal Botanic Garden Edinburgh.

For-Ruigheachd Sgeulachdas

Tha sinn ag obair gus prògram farsaing de sgeulachdas so-ruigsinneach a’ chruthachadh fad na bliadhna airson a h-uile duine.

A bharrachd air seo

Young school girls enjoying a storytelling session at the Scottish Storytelling Centre

Sgeulachdas agus Foghlam

Tha a bhith ag ionnsachadh gu beòthail agus gu cruthachail aig cridhe sgeulachdas. Faigh sibh a-mach mar an an urrainn do sgeulachdas sgilean a’ leasachadh agus mar a lìonas e iomadh amas anns a’ Churaicealam airson Sàr-Mhaitheis.

A bharrachd air seo

Image of Storytelling Court. Credit Solen Collet.

Ionad nan Sgeulachdan

’S e àite-tachartasan beòthail aig cridhe seana-bhaile Dhùn Èideann a th’ anns an Ionad. Èist ri sgeulaichean beò, dealbhan-cluiche, ceòl, taisbeanaidhean, tachartasan-teaghlach agus bùthan-obrach. Thig còmhla rinn gus dualchas beartach na h-Alba a’ lorg.

A bharrachd air seo

Goireasan

Nach rannsaich sibh an cruinneachadh de sgeulachdan, ceòl, òrain agus goireasan-dannsaidh a th’ againn, gus treabhadh domhainn a’ dhèanamh chun dualchas saoibhir a th’ aig Alba.

A bharrachd air seo-Coming soon

Fèis Sgeulachdan Eadar-Nàiseanta na h-Alba

Fèis deich-latha a tha moladh na ceangailean cruthachail eadar stòiridhean beò, tradiseanan beul-aithris agus a’ toirt sgeulaichean eadar-nàiseanta agus ceòladairean ri chèile san Damhair.

A bharrachd air seo