Pages in this section

Traditional Arts and Culture Scotland

You are here

Goireasan

Nach rannsaich sibh tron stòr-dàta a th’ againn air ghoireasan airson nan ealainean tradiseanta, thèid an roinn ann an ceithir earannan: dannsa, ceòl, òrain agus sgeulachdas. Gheibhear trath-sgrìobhaidhean de stòiridhean, ceòl a th’ air a sgrìobhadh sìos agus stiùireadh airson dannsa, a bharrachd air faidhlichean bhideo agus audio. Tha farsaingeachd mòr ann, bho ‘pdfs’ de dh’ aon duilleag gu aistichean fiosrachail domhainn, agus tha ceangailean gu dhuilleagan eile le goireasan coltach ann cuideachd.

‘S e amas nan goireasan tasglann cho farsaing sa ghabhas de na h-ealainean tradiseanta ann an Alba a’ chruthachadh, gun dìreach leth-bhreac a a dhèanamh de na lorgair mar tha air an eadar-lìon. Ma tha goireas agaibh a bhiodh sibh airson a chuir ris, air neo ma tha fios agaibh mu ghoireasan a gheibhear mar tha, nach cuir sibh post-d gu davide@scottishstorytellingcentre.com

Gheibhear an stòrlann an seo. ‘S ann sa Bheurla a tha e, agus ‘s ann sa Bheurla a tha a chuid as motha de na goireasan, ach tha sinn ag iarraidh gun cuir sibh feadhainn a-steach thugainn anns a’ Ghàidhlig neo ann an Albais cuideachd, le eadar-theangachadh sa Bheurla.