Pages in this section

You are here

Bòrd agus Luchd-Obrach

Bòrd

Fiona Dalgetty (Neach-cathrach san eadar-àm): Prìomh Oifigear, Fèis Rois, agus ceòladair neocheangailte

Richard Ward (Rùnaire): Neach-lagh ann an Obar-Dheathain agus neach-cathrach, Scottish Culture and Traditions

Kay Thomson (Ionmhasair): Neach-cathrach, TMSA

Andrew Bachell: Eagraiche, Blackford Fiddlers, Siorrachd Pheairt

Eberhard ‘Paddy’ Bort: Eagraiche, Edinburgh Folk Club agus Wee Folk Club

Dr Joshua Dickson: Stiùiriche airson Ceòl Albannach, Conservatoire Rìoghail na h-Alba

Iain Fraser: Prìomh thidsear, Merlin Academy of Music, Meal Ròs

Katch Holmes: Stiùiriche, Knockengorroch Festival, Dùn Phris agus Gallghaidhealaibh

Lorna McLaren: Tradworks, Siorrachd Obar-Dheathain

Carol Main: Stiùiriche, Live Music Now Scotland

Prof. Ian Russell: Stiùiriche, Elphinstone Institute, Oilthigh Obar-Dheathain

Simon Thoumire: Stiùiriche Hands up for Trad agus Footstompin’ Records

Luchd-Obrach

David Francis (Prìomh Oifigear P/Ù): neach-dèanadais airson nan ealainean tradiseanta, ceòladair, sgrìobhadair òrain

Charlotte Hathaway (Cuidiche Chonaltraidh P/Ù)