Pages in this section

Cèol Tradiseanta

Tha dualchas ceòlmhòr na h-Alba a’ gabhail a-steach cultaran làidir fa-leth - mar a’ phìob, an fhidheall, a’ bhocsa agus a’ chlàrsach a-measg eile, taobh beartas òrain ann an Gàidhlig is Albais.

A bharrachd air a seo

Sgeulachdan

’S e aon de na h-ealainean as sine a th’ againn a bhith ‘g innse sgeulachdan. Tha e a’ brosnachadh ar mac-meanma agus a’ togail faireachdainn coimhearsnachdail eadar sgeulaichean is muinntir an luchd-èisdeachd.

A bharrachd air a seo

Dannsa

Thathar eòlach air Alba air feadh an t-saoghal a thaobh tradiseanan dannsa, ach tha tuilleadh ann na dìreach fèilean is cèilidhean.

A bharrachd air a seo

You are here

TRACS

De th’ ann an TRACS?

Chaidh Traditional Arts and Culture Scotland (TRACS) a’chruthachadh ann an 2012 gus tradiseanan taisbeanaidheal na h-Alba – sgeulachdan, cèol is dannsa - a’ thàladh ri chèile fo aon tiotal. Thathar an dùil gum brosnaich TRACS na h-ealainean seo le bhith ag obair ri chèile, agus gun cleachd iad na h-aon ghoireasan. Cruthachaidh seo àrdachadh èifeachdach agus brosnaichaidh e com-pàirtichean eadar bhuidhnean a thèid leasachadh le ar ghoireasan.

Image for Tradtional Arts and Culture Scotland

Resources

Goireasan

Nach rannsaich sibh an cruinneachadh de sgeulachdan, ceòl, òrain agus goireasan-dannsaidh a th’ againn, gus treabhadh domhainn a’ dhèanamh gu dualchas saoibhir na h-Alba.

Coming Soon

Ionad Sgeulachdan na h-Alba

Àite-tachartasan beòthail aig cridhe seana-bhaile Dùn Èideann. Èist ri sgeulaichean beò, dealbhan-cluich, ceòl, taisbeanaidhean, tachartasan-teaghlach agus buthan-obrach. Thig còmhla rinn gus dualchas beartach na h-Alba a’ lorg.

A bharrachd air a seo

TRADFEST

‘S e fèis beòthail a th’ ann an TradFest, a thachras as t-Earrach gus na h-ealainean tradiseanta ann an Alba a’ mholadh le bhith cuir air dòigh roghainn farsaing de chèol, òrain, dannsa, sgeulachdan, tachartasan a-muigh agus drama-poblach gun gainnead de dh’ àitichean inntineach, air leth, air feadh Dùn Èideann gus a shealltainn.

A bharrachd air a seo

Festivals

Fèisean

Tha Ionad Sgeulachdan na h-Alba, cuide ri TRACS, a’ cuir air dòigh dà fhèis mhòr: TradFest as t-Earrach agus Fèis Sgeulachdan Eadar-Nàiseanta na h-Alba (Scottish International Storytelling Festival) as t-Fhoghar.

A bharrachd air a seo