Pages in this section

Festivals

Fèis Sgeulachdan Eadar-Nàiseanta na h-Alba

’S e taisbeanadh deich-là a th’ anns an fhèis, a’ comanachadh sgeulachdas, beul-aithris agus iomadachd cultarail, le sgeulaichean agus luchd-ciùil Albannach agus eadar-nàiseanta a’ tighinn còmhla. Chithear an fhèis a’ dol air feadh Dùn Èideann. ’S i prìomh àite-thaisbeanaidh an fhèis taigh-chluiche an Netherbow aig Ionad Sgeulachdan na h-Alba, air am Mìle Rìoghail, aig cridhe seana-bhaile Dhùn Èideann. Chithear cuideachd rudan a’ dol aig Taigh-Tasgaidh Nàiseanta na h-Alba, Leabharlann Nàiseanta na h-Alba, aig a’ Ghàrradh Rìoghail Luibh-Eòlasach (Royal Botanical Garden), agus aig iomadh bhuidhean chultarail eile an Dùn Èideann, Glaschu agus air feadh Alba.

A bharrachd air a seo

Storytelling Festival Audience

TradFest Edinburgh • Dhùn Èideann

Tha TradFest Dhùn Èideann ag amas air cultar a thaisbeanadh - beò! Prògram beòthail eadar-ealanach a’ taisbeanadh roghainn fharsaing de chèol, òrain, dannsa, sgeulachdan, tachartasan a-muigh agus dràma-poblach anns a’ phrìomh-bhaile.

A bharrachd air a seo

Storytelling Guests


Ionad nan SgeulachdanImage of the outside of the Scottish Storytelling Centre

’S e àite-tachartasan beòthail aig cridhe Dhùn Èideann a th’ ann an Ionad Sgeulachdan na h-Alba, agus ’s e dachaigh Fèis Sgeulachdan Eadar-Nàiseanta na h-Alba agus TradFest a th’ ann cuideachd.

A bharrachd air a seo

Young Girl telling a story to her peers.Litirean-naidheachd

Cuiribh ur n-ainm is ur post-d air an liosta gus litirean-naidheachd fhaighinn a dh’ innseas dhuibh na tha dol aig an Ionad.

Cuir m’ainm air an liosta (Tha na litirean-naidheachd sa Bheurla)

Storytelling

TRACS

Tàlaidh TRACS(Traditional Arts and Culture Scotland) tradiseanan na h-Alba – sgeulachdas, ceòl agus dannsa - ri chèile fo aon tiotal.

A bharrachd air a seo

Image of at Storyteller. Credit Solen Collet

Sgeulachdas

'Thèid sgeulachd innse sùil gu sùil, mac-meanma gu mac-meanma, cridhe gu cridhe.' ’S e tè den na h-ealainean as aosda a th’ ann an sgeulachdas, agus tha ath-nuadhachadh a’ tighinn air an-dràsta.

A bharrachd air a seo

Image for Traditional Music. Credit Ros Gasson

Ceòl Tradiseanta

'ceòl làn bòidhchead, ciall, brìgh agus an rud as fheumaile, comasachd.' John McGrath

A bharrachd air a seo

Image of Scottish Country Dancing in the Storytelling Court.

Dannsa Thradiseanta

A bheil sibh eòlach air na diofaran eadar dannsa cèilidh, dannsa-ceum à Ceap Breatainn, dannsa dùthchail agus dannsa Gàidhealach?

A bharrachd air a seo